.: Łacina lekarska .: Łacina w roślinach .: Łacina w muzyce .: Łacina martwa .: Łacina na wesoło :.
   
Strona główna
O języku
Alfabet
Artykuły
Ciekawostki
Przysłowia i pojęcia
Linki
 
 
 

 

SCENARIUSZ LEKCJI nr2

Temat lekcji :Szkoła we współczesnej i starożytnej Europie.

Klasa:II c

Cel główny:porównanie systemu szkolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie ze współczesnymi szkołami w wybranych krajach Europy (Polska, Niemcy, Francja, W. Brytania)

Cele operacyjne:

1. uczeń zna pojęcia : szkoła, uczeń, nauczyciel, system szkolnictwa.
2. uczeń zapoznaje się z krótką historią zawodu nauczyciela, należącego do najstarszych zawodów świata.
3. uczeń poznaje systemy szkolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie.
4. uczeń ocenia szkołę antyczną, podkreśla jej znaczenie.
5. uczeń poznaje systemy szkolnictwa w wybranych krajach Europy.
6. uczeń porównuje antyk i współczesność, wyciąga wnioski, ukazuje plusy i minusy.
7. uczeń gromadzi łacińskie słownictwo dotyczące szkoły.

Czas realizacji:1 godzina

Środki dydaktyczne:mapa starożytnej Europy, mapa współczesnej Europy, arkusze papieru, materiały przygotowane przez uczniów i nauczyciela dotyczące tematu lekcji tj. referaty, ilustracje, źródła historyczne.

Literatura:- Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i
Rzymu - L. Winniczuk,
- Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu państwowym i prywatnym - O. Jurewicz
- Zawód nauczyciela w ciągu wieków - Ł. Kurdybacha
- Historia filozofii, t-1 - Wł. Tatarkiewicz

Przebieg lekcji:

1. Powitanie klasy, sprawdzenie obecności, omówienie tematu lekcji.
2. Wyjaśnienie pojęć : szkoła, nauczyciel, system szkolnictwa.
3. Przekazanie informacji dotyczących pierwszych nauczycieli i szkół.
4. Przedstawienie szkoły greckiej i rzymskiej.
( Uczniowie omawiają systemy nauczania w starożytnej Grecji i Rzymie, nazywają poszczególnych nauczycieli i określają przedmioty nauczania, oceniają skuteczność nauczania, przedstawiają ilustracje dotyczące tematu, wskazują na mapie najważniejsze ośrodki kształcenia).
5. Ukazanie systemu szkolnictwa w krajach współczesnej Europy.
(Uczniowie, na podstawie przygotowanych informacji, przedstawiają systemy nauczania w wybranych krajach europejskich):
a. szkoła polska,
b. szkoła niemiecka,
c. szkoła francuska,
d. szkoła angielska.
6. Uczniowie oceniają możliwości zdobycia wykształcenia w Polsce i w innych
krajach europejskich.
7. Uczniowie porównują szkolnictwo antyczne i współczesne:
- wskazują pozytywne i negatywne strony,
- podkreślają znaczący wkład starożytnych nauczycieli w wychowanie
młodzieży,
- przedstawiają swoje poglądy w formie tabeli na arkuszach papieru.
8. Uczniowie zbierają słownictwo dotyczące szkoły, wypisują znane i poznane słówka na arkuszu i w zeszytach.
9. Uczniowie zapisują zadanie domowe:

Ułóż 5 zdań na temat szkoły.

 

 

Powrót na górę strony


 
Copyright © 2005